BBVRS Online

Bensley-Bermuda Volunteer Rescue Squad

BBVRS Online header image 3

Membership Meeting Minutes

     2010

Mem Jan 2010 Mem Feb 2010 Mem Mar 2010 Mem Apr 2010

Mem May 2010 Mem Jun 2010 Mem Jul 2010 Mem Aug 2010

Mem Sep 2010  Mem Oct 2010  Mem Nov 2010  Mem Dec 2010

     2011

Mem Jan 2011 Mem Feb 2011 Mem Mar 2011  Mem Apr 2011

Mem May 2011  Mem Jun 2011  Mem Jul 2011 Mem Aug 2011

Mem Sep 2011  Mem Oct 2011  Mem Nov 2011 Mem Dec 2011

     2012

Mem Jan 2012 Mem Feb 2012 Mem Mar 2012 Mem Apr 2012

Mem May 2012 Mem Jun 2012 Mem Jul 2012 Mem Aug 2012

Mem Sep 2012 Mem Oct 2012 Mem Nov 2012 Mem Dec 2012

     2013

Mem Jan 2013 Mem Feb 2013 Mem Mar 2013 Mem Apr 2013

Mem May 2013 Mem Jun 2013 Mem Jul 2013 Mem Aug 2013

Mem Sep 2013 Mem Oct 2013 Mem Nov 2013 MEM Dec 2013

     2014

MEM Jan 2014 MEM Feb 2014 MEM Mar 2014 MEM Apr 2014

MEM May 2014 MEM Jun 2014 MEM Jul 2014 MEM Aug 2014

MEM Sep 2014 MEM Oct 2014 MEM Nov 2014 MEM Dec 2014

                                2015

MEM Jan 2015 MEM Feb 2015 MEM Mar 2015 MEM Apr 2015

MEM May 2015 MEM Jun 2015 MEM Jul 2015 MEM Aug 2015

MEM Sep 2015 MEM Oct 2015 MEM Nov 2015 MEM Dec 2015

                                2016

MEM Jan 2016 MEM Feb 2016 MEM Mar 2016 MEM Apr 2016

MEM May 2016 MEM Jun 2016 MEM Jul 2016 MEM Aug 2016

MEM Sep 2016 MEM Oct 2016 MEM Nov 2016 MEM Dec 2016

                                2017

MEM Jan 2017 MEM Feb 2017 MEM Mar 2017 MEM Apr 2017

MEM May 2017 MEM Jun 2017 MEM Jul 2017 MEM Aug 2017

MEM Sep 2017 MEM Oct 2017 MEM Nov 2017 MEM Dec 2017

                                2018

MEM Jan 2018 MEM Feb 2018 MEM Mar 2018 MEM Apr 2018

MEM May 2018 MEM Jun 2018 MEM Jul 2018 MEM Aug 2018

MEM Sep 2018 MEM Oct 2018 MEM Nov 2018 MEM Dec 2018

                                       2019

MEM Jan 2019 MEM Feb 2019 MEM Mar 2019 MEM Apr 2019

MEM May 2019 MEM Jun 2019 MEM Jul 2019 MEM Aug 2019

MEM Sep 2019 MEM Oct 2019 MEM Nov 2019 MEM Dec 2019

                                       2020

MEM Jan 2020 MEM Feb 2020 MEM Mar 2020 MEM Apr 2020

MEM May 2020 MEM Jun 2020 MEM Jul 2020 MEM Aug 2020

MEM Sep 2020 MEM Oct 2020 MEM Nov 2020 MEM Dec 2020

                                       2021

MEM Jan 2021 MEM Feb 2021 MEM Mar 2021 MEM Apr 2021

MEM May 2021 MEM Jun 2021 MEM Jul 2021 MEM Aug 2021

MEM Sep 2021 MEM Oct 2021 MEM Nov 2021 MEM Dec 2021

                                       2022

MEM Jan 2022 MEM Feb 2022 MEM Mar 2022 MEM Apr 2022

MEM May 2022 MEM Jun 2022 MEM Jul 2022 MEM Aug 2022

MEM Sep 2022 MEM Oct 2022 MEM Nov 2022